Waterberging

De Vierde Bergboezem brengt natuur, recreatie en waterberging bij elkaar.
Samen met de al bestaande bergboezems Weimeren, Rooskensdonk en Terheijden,
zorgt de Vierde Bergboezem voor extra veiligheid en voor droge voeten in Breda.

De waterbergingsfunctie van de Vierde Bergboezem is gerealiseerd in 2010. Tegelijk zijn er wandel- en laarzenpaden aangelegd. Het eindbeeld van de Vierde Bergboezem is een natuurgebied met als inzet kruiden en faunarijk grasland, vochtige hooilanden, moeras- en natte schraallanden.

Inrichting

 
In het deelgebied Molenpolder en Buitendijks Slangwijk is een nevengeul langs de Mark aangelegd. Aan deze nevengeul liggen de inlaatwerken voor de waterberging. De huidige cultuurgebieden zijn ingericht als moeras en moerasbos.
In de deelgebieden Werft en Hooijdonk is gestreefd naar de ontwikkeling van natte bloemrijke graslanden, waarbij het voormalige verkavelingspatroon zijn hersteld door het ontgraven van gedempte sloten.
In het deelgebied Lange Bunders en Slangwijk, liggen nat bloemrijk grasland of schraalland, gebonden aan de hier optredende kwel.

Project

Het project Vierde Bergboezem is onderdeel van het reconstructieplan De Baronie. Betrokken waren het waterschap Brabantse Delta, provincie Noord-Brabant, gemeente Breda en Staatsbosbeheer.
Realisatie van het Waterschap Brabantse Delta-project Vierde Bergboezem aan de Mark kost in totaal € 20,1 miljoen. In het kader van de subsidieregeling Natuurlijke Klimaatbuffers heeft het Ministerie van VROM € 937.283,- bijgedragen voor de natuurlijke inrichting van 276 hectare.

Aanvullende informatie

  • Gedetaileerde kaart van de Vierde Bergboezem
  • Kennisinventarisatie natuurlijke klimaatbuffer Vierde Bergboezem Breda
  • Klimaatbuffers: Vierde Bergboezem Breda